• Τρέχοντα Αποδοχή όρων χρήσης
  • Προσωπικά στοιχεία
  • Στοιχεία που θα ληφθούν υπόψη για την αποδοχή της αίτησης
  • Επισύναψη εγγράφων
  • Προεπισκόπηση
  • Ολοκλήρωση

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ


 
Δημιουργική Γραφή

 

Δήλωση για την συναίνεση σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φοιτητών που συλλέγονται μέσω της παρούσας αίτησης, καθώς και με την προσκόμιση των αναγκαίων κατά περίπτωση δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται στην οικεία πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, υφίστανται επεξεργασία από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα στην Τοπική Κοινότητα Κοίλων του Δήμου Κοζάνης και στοιχεία επικοινωνίας, τηλ. +302461056259 , +306945020856 email: cw@uowm.gr

2. Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει ορίσει ως Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr.

3. Σκοπός της επεξεργασίας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φοιτητών υφίστανται επεξεργασία για τον σκοπό χορήγησης ετήσιας υποτροφίας ως επιδότηση στέγης από τη Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

4. Νομική βάση για την επεξεργασία.

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο β) του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (λήψη μέτρων για την εκτέλεση σύμβασης υποτροφίας) και για την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων η παράγραφος 2 στοιχείο η) του άρθρου 9 του ίδιου Κανονισμού (διαχείριση κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών).

5. Αποδέκτες / κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία είναι προσβάσιμα από το αρμόδιο και ειδικά εκπαιδευμένο διοικητικό προσωπικό της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του ΠΔΜ, που ενεργεί υπό την εποπτεία του τελευταίου και επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα αποκλειστικά βάσει συγκεκριμένων οδηγιών, δεσμευόμενο για την τήρηση εμπιστευτικότητας των δεδομένων (άρθρο 29 ΓΚΠΔ). Ορισμένα δεδομένα διαβιβάζονται επίσης στην οικεία Διαχειριστική Αρχή και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι αρμόδιες για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και τον λογιστικό έλεγχο του Προγράμματος. Τα δεδομένα ενδέχεται επίσης να είναι προσβάσιμα από προμηθευτές υπηρεσιών πληροφορικής και από προμηθευτές διοικητικής υποστήριξης. Η επεξεργασία από τους προμηθευτές, εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του Πανεπιστημίου, διέπεται από σύμβαση (άρθρο 28 ΓΚΠΔ). Το Πανεπιστήμιο διασφαλίζει, και μέσω γραπτής σύμβασης, ότι τα δεδομένα υφίστανται επεξεργασία για λογαριασμό του μόνο για τους ανωτέρω σκοπούς και απευθύνει έγγραφες εντολές προς τους προμηθευτές, μεταξύ άλλων, σχετικά με τη διατήρηση των δεδομένων, την διαγραφή (μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας) όσων δεδομένων δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, καθώς και με την διαδικασία διαχείρισης τυχόν παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ομοίως ισχύει και για τυχόν άλλους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του Πανεπιστημίου που λαμβάνουν μέρος στο ίδιο είδος επεξεργασίας.

6. Δικαιώματα των φοιτητών/ριών.

Οι φοιτητές/τριες έχουν τα παρακάτω δικαιώματα :

i) Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα και σε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος λήψης αντιγράφου των δεδομένων.

ii) Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων.

iii) Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων που δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, εφόσον η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής υποχρέωσης.

iv) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων ή η επεξεργασία θεωρείται παράνομη ή ο/η φοιτητής/τρια αντιτάσσεται στην επεξεργασία ή το Πανεπιστήμιο δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα και απαιτούνται αυτά από τον/την φοιτητή/τρια. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να ασκούν τα παραπάνω δικαιώματα αποστέλλοντας σχετικό αίτημα προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr.

Παράλληλα, αν η επεξεργασία των δεδομένων παραβαίνει τον ΓΚΠΔ, οι φοιτητές/τριες διατηρούν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αμπελόκηποι, τηλ. 210.647.5600, www.dpa.gr) ή στην εποπτική αρχή του κράτους μέλους της ΕΕ όπου διαμένουν ή εργάζονται ή στην εποπτική αρχή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης.

Δηλώνω ότι ενημερώθηκα για την επεξεργασία των δεδομένων μου κατά τα ανωτέρω και επισυνάπτω τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την παρούσα αίτηση:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (1), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

(α) Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση είναι αληθή.

(β) Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, ως προς το περιεχόμενό τους, είναι ακριβή.

(1) Η παρούσα ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 και η αναλήθεια των οποιονδήποτε στοιχείων της παρούσας Αίτησης, οδηγεί αυτόματα στον αποκλεισμό του φοιτητή από τη διαδικασία

 Περισσότερες πληροφορίες